CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TỈNH HẢI DƯƠNG
06/03/2021 12:00:00

QUYẾT ĐỊNH 503/QĐ-UBND NĂM 2020 VỀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ DO TỈNH HẢI DƯƠNG BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 503/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố và Tờ trình số 123/TTr-SNV ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc ban hành quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại 235 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG: PHÂN LOẠI 25 ĐƠN VỊ

1. Đơn vị hành chính cấp xã loại I, gồm có 08 phường:

a)

Phường Hải Tân

đ)

Phường Nam Đồng

b)

Phường Thanh Bình

e)

Phường Ái Quốc

c)

Phường Việt Hòa

g)

Phường Tân Bình

d)

Phường Tứ Minh

h)

Phường Thạch Khôi

2. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 16 xã, phường:

a)

Phường Ngọc Châu

i)

Phường Tân Hưng

b)

Phường Bình Hàn

k)

Phường Nhị Châu

c)

Phường Cẩm Thượng

l)

Xã Ngọc Sơn

d)

Phường Phạm Ngũ Lão

m)

Xã Quyết Thắng

đ)

Phường Nguyễn Trãi

n)

Xã Tiền Tiến

e)

Phường Trần Phú

o)

Xã Liên Hồng

g)

Phường Quang Trung

p)

Xã Gia Xuyên

h)

Phường Lê Thanh Nghị

q)

Xã An Thượng

3. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm 01 phường:

Phường Trần Hưng Đạo

II. THÀNH PHỐ CHÍ LINH: PHÂN LOẠI 19 ĐƠN VỊ

1. Đơn vị hành chính cấp xã loại I, gồm có 07 xã, phường:

a)

Phường Sao Đỏ

đ)

Phường Văn An

b)

Phường Cộng Hòa

e)

Phường Chí Minh

c)

Phường Phả Lại

g)

Xã Lê Lợi

d)

Phường Văn Đức

  

2. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 11 xã, phường:

a)

Phường Hoàng Tân

g)

Phường An Lạc

b)

Phường Thái Học

h)

Phường Cổ Thành

c)

Phường Bến Tắm

i)

Xã Bắc An

d)

Phường Tân Dân

k)

Xã Hoàng Hoa Thám

đ)

Phường Đồng Lạc

l)

Xã Hưng Đạo

e)

Phường Hoàng Tiến

  

3. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 01 xã: Xã Nhân Huệ

III. THỊ XÃ KINH MÔN: PHÂN LOẠI 23 ĐƠN VỊ

1. Đơn vị hành chính cấp xã loại I, gồm có 02 phường:

a)

Phường Minh Tân

b)

Phường Phú Thứ

2. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 20 xã, phường:

a)

Xã Thăng Long

l)

Phường An Phụ

b)

Xã Lạc Long

m)

Phường Hiệp Sơn

c)

Xã Lê Ninh

n)

Phường An Lưu

d)

Xã Hiệp Hòa

o)

Phường Hiệp An

đ)

Xã Bạch Đằng

p)

Phường Long Xuyên

e)

Xã Quang Thành

q)

Phường Thái Thịnh

g)

Xã Thượng Quận

r)

Phường Hiến Thành

h)

Xã Minh Hòa

s)

Phường Thất Hùng

i)

Phường Phạm Thái

t)

Phường Duy Tân

k)

Phường An Sinh

u)

Phường Tân Dân

3. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 1 xã: Xã Hoành Sơn

IV. HUYỆN KIM THÀNH: PHÂN LOẠI 18 ĐƠN VỊ

1. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 16 xã:

a)

Xã Lai Vu

i)

Xã Kim Đính

b)

Xã Thượng Vũ

k)

Xã Bình Dân

c)

Xã Cộng Hòa

l)

Xã Liên Hòa

d)

Xã Cổ Dũng

m)

Xã Tuấn Việt

đ)

Xã Kim Xuyên

n)

Xã Kim Liên

e)

Xã Kim Anh

o)

Xã Đồng Cẩm

g)

Xã Ngũ Phúc

p)

Xã Đại Đức

h)

Xã Kim Tân

q)

Xã Tam Kỳ

2. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 02 xã, thị trấn:

a)

Thị trấn Phú Thái

b)

Xã Phúc Thành

V. HUYỆN NAM SÁCH: PHÂN LOẠI 19 ĐƠN VỊ

1. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 17 xã, thị trấn:

a)

Xã An Bình

k)

Xã Nam Hồng

b)

Xã An Sơn

l)

Xã Nam Trung

c)

Xã An Lâm

m)

Xã Nam Hưng

d)

Xã Cộng Hòa

n)

Xã Nam Tân

đ)

Xã Đồng Lạc

o)

Xã Quốc Tuấn

e)

Xã Hồng Phong

p)

Xã Thái Tân

g)

Xã Hiệp Cát

q)

Xã Thanh Quang

h)

Xã Hợp Tiến

r)

Thị trấn Nam Sách

i)

Xã Minh Tân

  

2. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 02 xã:

a)

Xã Nam Chính

b)

Xã Phú Điền

VI. HUYỆN THANH HÀ: PHÂN LOẠI 20 ĐƠN VỊ

1. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 17 xã, thị trấn:

a)

Thị trấn Thanh Hà

k)

Xã Thanh Khê

b)

Xã Hồng Lạc

l)

Xã Thanh Xuân

c)

Xã Thanh An

m)

Xã Thanh Thủy

d)

Xã Thanh Lang

n)

Xã Thanh Sơn

đ)

Xã Liên Mạc

o)

Xã An Phượng

e)

Xã Cẩm Chế

p)

Xã Thanh Quang

g)

Xã Tân Việt

q)

Xã Thanh Cường

h)

Xã Tân An

r)

Xã Thanh Hồng

i)

Xã Thanh Hải

  

3. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 03 xã:

a)

Xã Vĩnh Lập

c)

Xã Thanh Xá

b)

Xã Việt Hồng

  

VII. HUYỆN BÌNH GIANG: PHÂN LOẠI 16 ĐƠN VỊ

Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 16 xã, thị trấn:

a)

Xã Bình Minh

i)

Xã Tân Việt

b)

Xã Bình Xuyên

k)

Xã Tân Hồng

c)

Xã Cổ Bì

l)

Xã Thái Hòa

d)

Xã Nhân Quyền

m)

Xã Thái Học

đ)

Xã Vĩnh Hưng

n)

Xã Thái Dương

e)

Xã Hồng Khê

o)

Xã Thúc Kháng

g)

Xã Hùng Thắng

p)

Xã Vĩnh Hồng

h)

Xã Long Xuyên

q)

Thị trấn Kẻ Sặt

VIII. HUYỆN CẨM GIÀNG: PHÂN LOẠI 17 ĐƠN VỊ

1. Đơn vị hành chính cấp xã loại I, gồm có 02 xã, thị trấn:

a)

Xã Tân Trường

b)

Thị trấn Lai Cách

2. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 13 xã, thị trấn:

a)

Xã Cẩm Hưng

h)

Xã Cẩm Đông

b)

Xã Cẩm Điền

i)

Xã Cẩm Hoàng

c)

Xã Cẩm Phúc

k)

Xã Cao An

d)

Xã Lương Điền

l)

Xã Đức Chính

đ)

Xã Cẩm Văn

m)

Xã Cẩm Vũ

e)

Xã Định Sơn

n)

Thị trấn Cẩm Giang

g)

Xã Ngọc Liên

  

3. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 02 xã:

a)

Xã Cẩm Đoài

b)

Xã Thạch Lỗi

IX. HUYỆN GIA LỘC: PHÂN LOẠI 18 ĐƠN VỊ

1. Đơn vị hành chính cấp xã loại I, gồm 01 thị trấn: Thị trấn Gia Lộc

2. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 14 xã:

a)

Xã Yết Kiêu

h)

Xã Thống Nhất

b)

Xã Phạm Trấn

i)

Xã Đoàn Thượng

c)

Xã Toàn Thắng

k)

Xã Hồng Hưng

d)

Xã Gia Lương

l)

Xã Quang Minh

đ)

Xã Thống Kênh

m)

Xã Gia Tân

e)

Xã Lê Lợi

n)

Xã Hoàng Diệu

g)

Xã Gia Khánh

o)

Xã Đồng Quang

3. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 03 xã:

a)

Xã Tân Tiến

c)

Xã Nhật Tân

b)

Xã Đức Xương

  

X. HUYỆN TỨ KỲ: PHÂN LOẠI 23 ĐƠN VỊ

1. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 14 xã:

a)

Xã Hưng Đạo

h)

Xã Đại Sơn

b)

Xã Quang Phục

i)

Xã Chí Minh

c)

Xã Tân Kỳ

k)

Xã Quang Trung

d)

Xã Dân Chủ

l)

Xã Nguyên Giáp

đ)

Xã Văn Tố

m)

Xã Minh Đức

e)

Xã An Thanh

n)

Xã Tiên Động

g)

Xã Cộng Lạc

o)

Xã Hà Kỳ

2. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 09 xã, thị trấn:

a)

Thị trấn Tứ Kỳ

e)

Xã Hà Thanh

b)

Xã Bình Lãng

g)

Xã Quang Khải

c)

Xã Tái Sơn

h)

Xã Ngọc Kỳ

d)

Xã Phượng Kỳ

i)

Xã Quảng Nghiệp

đ)

Xã Đại Hợp

  

XI. HUYỆN THANH MIỆN: PHÂN LOẠI 17 ĐƠN VỊ

1. Đơn vị hành chính cấp xã loại I, gồm có 01 thị trấn:

Thị trấn Thanh Miện

2. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 16 xã:

a)

Xã Hồng Phong

i)

Xã Phạm Kha

b)

Xã Ngô Quyền

k)

Xã Lam Sơn

c)

Xã Hồng Quang

l)

Xã Tứ Cường

d)

Xã Tân Trào

m)

Xã Cao Thắng

đ)

Xã Đoàn Kết

n)

Xã Ngũ Hùng

e)

Xã Lê Hồng

o)

Xã Chi Lăng Bắc

g)

Xã Thanh Tùng

p)

Xã Chi Lăng Nam

h)

Xã Đoàn Tùng

q)

Xã Thanh Giang

XII. HUYỆN NINH GIANG: PHÂN LOẠI 20 ĐƠN VỊ

1. Đơn vị hành chính cấp xã loại I, gồm có 01 xã: Xã Tân Quang

2. Đơn vị hành chính cấp xã loại II, gồm có 12 xã, thị trấn:

a)

Xã Hồng Dụ

g)

Xã Tân Phong

b)

Xã Hưng Long

h)

Xã Vĩnh Hòa

c)

Xã Tân Hương

i)

Xã Nghĩa An

d)

Xã Ứng Hòe

k)

Xã Hồng Phong

đ)

Xã Văn Hội

l)

Xã Hồng Đức

e)

Xã Kiến Quốc

m)

Thị trấn Ninh Giang

3. Đơn vị hành chính cấp xã loại III, gồm có 07 xã:

a)

Xã An Đức

e)

Xã Hồng Phúc

b)

Xã Đồng Tâm

g)

Xã Vạn Phúc

c)

Xã Đông Xuyên

h)

Xã Ninh Hải

d)

Xã Hiệp Lực

  

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Cục Thống kê;
- Trung tâm CNTT-VP UBND tỉnh;
- Phòng XDCQ&CTTN Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 286
Trước & đúng hạn: 284
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.7%

( Cập nhật lúc:05/03/2024 17:19:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN HƯNG - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: 

Địa chỉ: 01 Thanh Liễu, P. Tân Hưng, TPHD, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3860.251

Email: ubndtanhunghd@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0